Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 688/279/20 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2020 rok