Uchwała nr XLII/1082/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2013 rok