Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/221/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/363/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne