Uchwała nr XL/1047/2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie przystapienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa"