Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 549/140/20 w sprawie zmiany wysokości stawki czynszu dzierżawnego za grunty nierolnicze stanowiące własność Gminy Mikołów w zakresie ogródków letnich