Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów