Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe