Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej