Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 382/341/19 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym