Uchwała nr XVI/156/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Stwierdzenie nieważności uchwały w części, określonej w § 1 uchwały nadającym nowe brzmienie: § 2 pkt 14 oraz § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XVIII/426/2016 w zakresie wyrazów „między innymi”- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.819.2019