Naczelnik: Renata Kozłowska

pok. 9, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 48 535
email:
renata.kozlowska@mikolow.eu

Zastępca naczelnika: Barbara Latacz

pok. 8, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 48 538
email:
barbara.latacz@mikolow.eu

pok. nr 5, 6, 7, 8, 9, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Numery telefonów:

32 324 85 36 - pok. 5 – budżet JST, sprawozdawczość JST
32 324 85 39 - pok. 5 – budżet JST, sprawozdawczość JST
32 324 85 29 - pok. 6 – budżet JST
32 324 85 31 - pok. 6 – windykacja należności, wadia, zabezpieczenia
32 324 85 37 - pok. 7 – wydatki Urzędu Miasta
32 324 84 64 - pok. 7 – wydatki Urzędu Miasta
32 324 85 38 - pok. 8 – dochody Urzędu Miasta, VAT Gminy

e-mail: skf@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Wydziału Finansowego w szczególności należy:

 • koordynowanie spraw związanych z opracowaniem budżetu Miasta, Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o stanie mienia i prognozy długu;
 • bieżący nadzór nad równowagą i prawidłowością wykonywania budżetu wraz z zabezpieczeniem płatności budżetowych wynikających z harmonogramu;
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w zakresie gospodarki finansowej Gminy;
 • nadzór nad działalnością finansową gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie opracowywania i realizacji planów finansowych;
 • obsługa rachunku podstawowego budżetu, lokowanie wolnych środków oraz pełna obsługa zadłużenia Gminy;
 • sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej, budżetowej i opisowej z realizacji budżetu;
 • pełna obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków budżetowych, w szczególności:
  - prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  - przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
  - ewidencja, weryfikacja i pełna obsługa należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty planistycznej i in.,
  - dochodzenie roszczeń z tytułu należności niepodatkowych oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
  - ewidencja i obsługa danych niezbędnych do prawidłowego rozliczania podatku od towarów i usług VAT (faktury, rejestry VAT, deklaracje VAT),
 • nadzór i obsługa wydatków gotówkowych i bezgotówkowych w zakresie:
  - zaangażowania wydatków,
  - rejestracji i terminowej realizacji płatności z tytułu zobowiązań,
  - płatności dotyczących realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  - pełnej obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
  - szczegółowej obsługi rejestru zabezpieczeń, gwarancji i polis,
  - pełnej obsługi kont bankowych i rachunków pomocniczych (m.in.: depozyty, lokaty, A’Vista);
 • sporządzanie okresowych sprawozdań operatywnych z wykonywanych zadań zgodnie z określonymi ustawowo terminami oraz pozostałych informacji w zakresie i terminach wymaganych prawem;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilansu skonsolidowanego.