Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 338/297/19 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2019 rok