Uchwała nr XXXVIII/965/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr II/19/2018 z dnia 27.11.2018 r.