Uchwała nr XXXVIII/964/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2014-2020

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr II/18/2018 z dnia 27.11.2018 r.