Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 297/256/19 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2019 rok