Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 280/239/19 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2019 rok