Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 229/188/19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie