Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 210/169/19/A w sprawie wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych