Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze
pok. nr 1, parter, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Sprawę prowadzi

Wydział Oświaty
pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. (32) 324 84 19, 324 84 18
e-mail: jaroslawa.bizon@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:00 do 16:00
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

Opis sprawy

Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcy, który zawarł umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu.
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Mikołowa, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Mikołowa, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, jest finansowane ze środków Funduszu Pracy i stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
  - kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
  - kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
  - kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  - kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  - kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  - kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy
  - aktualny wydruk z CEIDG lub odpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
  - kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
  - wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  - kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  - oświadczenie o poniesionych kosztach.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika.
 2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
 3. W przypadku wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia kilku młodocianych pracowników na każdego młodocianego pracownika należy złożyć odrębny wniosek z kompletem załączników.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Doręczenie przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.