Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 131/90/19 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2019 rok