Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 120/79/19 w sprawie zasad i wysokości dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci z Gminy Mikołów realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły"