Naczelnik: Jarosława Bizoń

pok. nr 40, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 85 19
e-mail:
jaroslawa.bizon@mikolow.eu

pok. nr 40, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 84 18, 32 324 84 19

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:00 do 16:00
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

Do zakresu działania Wydziału Oświaty w szczególności należy:

 • przygotowywanie danych i analiz do planowania lokalnego systemu oświaty;
 • prowadzenie i nadzór nad działalnością gminnych szkół i przedszkoli, koordynowanie rekrutacji;
 • prowadzenie analiz i nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów gminnych placówek oświatowych;
 • ustalanie sieci publicznych szkół i przedszkoli;
 • nadzór nad dyrektorami i prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i przedszkoli;
 • współdziałanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty;
 • prowadzenie i nadzór nad bazą danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych;
 • prowadzenie kontroli obowiązku nauki;
 • przyznawanie uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w ramach lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie postępowań na stopień nauczyciela mianowanego w ramach awansu zawodowego nauczycieli;
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
 • prowadzenie spraw nauczycieli zastrzeżonych do kompetencji organu prowadzącego;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem zapomóg zdrowotnych nauczycielom;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza;
 • organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny i nauki;
 • prowadzenie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne; nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej;
 • udzielanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych na terenie Gminy Mikołów, w tym rozliczenia między gminami;
 • sprawowanie nadzoru, o którym mowa w art. 54 i 55 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy;
 • koordynowanie rządowych programów oświatowych.