Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 96/55/19 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie