Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 78/37/19 w sprawie wyznaczenia wicedyrektora do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie podczas jego nieobecności