Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 55/14/19 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2019 rok