Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Mikołów
Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

Rynek 16, parter, pokój nr 4
tel.: 32 324 84 23, 32 324 84 33, 32 324 84 25,

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest bez wezwania  do dnia 15. każdego miesiąca za dany miesiąc.

Podstawą dokonania wpłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona przez właściciela nieruchomości.

UWAGA: Istnieje możliwość wypełnienia deklaracji w formie elektronicznej w ramach platformy e-PUAP

Termin składania deklaracji

  •  pierwsza deklaracja - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca(nieruchomości zamieszkałe) lub powstania odpadów komunalnych (nieruchomości niezamieszkałe)
  •  zmiana deklaracji (nowa deklaracja) - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości mieszkańców, zmiana właściciela, zmiana ilości pojemników na terenie nieruchomości niezamieszkałej)

W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio  na  indywidualny  nr rachunku bankowego przypisany każdemu właścicielowi lub  na ogólny rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów:
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 
29 8436 0003 0000 0000 0071 0787

lub za pośrednictwem  poczty:  z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane  są odpady oraz wskazaniem okresu  za jaki uiszczana jest wpłata

bądź w kasie tutejszego Urzędu Miasta  Rynek 16 w godzinach:
7:30 - 17:00 - poniedziałek
7:30 - 15:30 - od wtorku do czwartku
7:30 - 14:00 - piątek 

Podmiot opłaty

Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

UWAGA: Zmiana właściciela wiąże się z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez aktualnego i poprzedniego właściciela - w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach. Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.

Przedmiot opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1.nieruchomości zamieszkałe: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty

2. nieruchomości niezamieszkałe: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

3. ogródki działkowe – od 1 czerwca 2015 r. - zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłata stanowi iloczyn liczby ogródków działkowych  oraz  stawki ryczałtowej w wys. 25,00 zł/rok

Termin powstania obowiązku uiszczenia opłaty

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza  Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  – zgodnie z Uchwałą nr XII/281/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji.

UWAGA: Istnieje możliwość wypełnienia deklaracji w formie elektronicznej w ramach platformy e-PUAP

Wysokość stawki opłaty:

1. Stawki dla  nieruchomości zamieszkałych od osoby:

a) 14,50 zł miesiąc /osobę / od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Na terenie gminy Mikołów istnieje obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

b) Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 29,00 zł miesięcznie/osobę

2. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których są wytwarzane odpady komunalne

Jeżeli odpady komunalne  są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wynosi:

1)110 l - w wysokości 19,00  zł,
2) 120 l - w wysokości 19,00  zł,
3) 240 l - w wysokości 37,00zł,
4) 360 l - w wysokości 56,00 zł,
5) 660 l - w wysokości 102,00 zł,
6) 770 l - w wysokości 119,00 zł,
7) 1100 l - w wysokości 170,00 zł,
8) 5000 l - w wysokości 771,00 zł,
9) 7000 l - w wysokości 1.080,00 zł,
10) 10 000 l - w wysokości 1.400,00 zł.

Na terenie gminy Mikołów istnieje obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Jeżeli odpady komunalne  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wraz z odbiorem odpadów zebranych selektywnie, wynosi:

1)110 l - w wysokości  38,00 zł,
2) 120 l - w wysokości  38,00 zł,
3) 240 l - w wysokości 74,00 zł,
4) 360 l - w wysokości 112,00 zł,
5) 660 l - w wysokości 204,00 zł,
6) 770 l - w wysokości 238,00 zł, 
7) 1100 l - w wysokości  340,00 zł, 
8) 5000 l - w wysokości 1.542,00 zł, 
9) 7000 l - w wysokości  2.160,00 zł, 
10) 10 000 l - w wysokości 2.800,00 zł.

Za okres do 31 maja  2015 r. (stara stawka)

1. Stawki dla  nieruchomości zamieszkałych od osoby:

a) 12,00 zł/osobę miesięcznie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
b) 16,00 zł  miesięcznie/osobę od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

2. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych,

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wynosi:

1) 110 l - w wysokości 48,00  zł,
2) 120 l - w wysokości 48,00  zł,
3) 240 l - w wysokości 90,00zł,
4) 360 l - w wysokości 104,00 zł,
5) 660 l - w wysokości 124,00 zł,
6) 770 l - w wysokości 138,00 zł,
7) 1100 l - w wysokości 178,00 zł,
8) 5000 l - w wysokości 800,00 zł,
9) 7000 l - w wysokości 1.000,00 zł,
10) 10 000 l - w wysokości 1.320,00 zł.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wraz z odbiorem odpadów zebranych selektywnie, wynosi:

1) 110 l - w wysokości  37,00 zł,
2) 120 l - w wysokości  37,00 zł,
3) 240 l - w wysokości 78,00 zł,
4) 360 l - w wysokości 92,00 zł,
5) 660 l - w wysokości 112,00 zł,
6) 770 l - w wysokości 126,00 zł, 
7) 1100 l - w wysokości 166,00 zł, 
8) 5000 l - w wysokości 760,00 zł, 
9) 7000 l - w wysokości 960,00 zł, 
10) 10 000 l - w wysokości 1.280,00 zł.

3. Roczna opłata ryczałtowa dla ogródków działkowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku, wynosi 25,00 zł od ogródka/ nieruchomości na rok

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Mikołów lub na indywidualny numer  rachunku bankowego  przypisany każdemu właścicielowi bądź ogólny  wyodrębniony rachunek dochodów Urzędu Miasta Mikołów (Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 29 8436 0003 0000 0000 0071 0787 ).

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie od właściciela deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz  wyda decyzję określającą wysokość opłaty

Termin płatności 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołów, bez wezwania do 15. każdego miesiąca za dany miesiąc. 

Dla nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku oraz ogródków działkowych termin płatności opłaty ryczałtowej rocznej został określony  w odrębnej uchwale

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Ordynacją podatkową – do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

USTAWA o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.(t.j. Dz.U.z 2017 poz. 1289  z późniejszymi zmianami ) 

Uchwała nr XXIII/520/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/133/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XII/281/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji.

Uchwała nr XXIII/521/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25.10.2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała nr VIII/133/2015  Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.04.2015 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr VIII/136/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.04.2015 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała nr VIII/135/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.04.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.04.2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zmieniona Uchwałą nr  XXXII/650/20017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27.06.2017

Uchwała nr XXI/453/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.08.2012 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała nr XIX/363/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29.05.2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwały archiwalne

Uchwała nr VIII/156/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.04.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji.(zmieniona Uchwałą Nr XII/281/2015 z dnia 29.09.2015)

Uchwała nr XXIX/661/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26.03.2013 w sprawie zmiany treści § 2 uchwały Nr XXV/569/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów (zmieniona Uchwałą nr VIII/134/2015 z dnia 28.04.2015)

Uchwała nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.12.2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmieniona Uchwałą nr VIII/135/2015 z dnia 28.04.2015)

Uchwała nr XXV/569/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.12.2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30.10.2012 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji (zmieniona  Uchwałą nr VIII/156/2015 z dnia 28.04.2015)

Uchwała nr XXIII/490/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30.10.2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów 

Załączniki

deklaracja_cef207.odt (54.9kB) Zapisz dokument  
deklaracja_525a4d.pdf (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (627.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pełnomocnictwo szczególne (93.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RODO klauzula informacyjna (212.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bożena Schmidt
Data utworzenia:2013-02-27 10:54:46
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2013-02-27 10:54:46
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2013-02-27 10:54:46
Ostatnia zmiana:2018-10-05 12:32:11
Ilość wyświetleń:11281

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij