Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Uchwała nr XVIII/427/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie przyjęcia „Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego “J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” 2017-03-09 12:38:56
Uchwała nr XXV/572/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów z perspektywą do roku 2030 2017-02-10 09:11:32
Uchwała nr XXV/565/2016 z dnia 16.12.2016 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/537/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 2017-01-09 08:36:16
Uchwała nr XXV/571/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2021 2016-12-27 13:14:55
Uchwała nr XXV/570/2016 z dnia 16.12.2016 zmieniająca załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2013 – 2017 2016-12-27 13:13:05
Uchwała nr XXV/569/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie zmiany uchwały numer XXI/500/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu 2016-12-27 13:11:18
Uchwała nr XXV/568/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych, dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi 2016-12-27 13:09:12
Uchwała nr XXV/567/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej 2016-12-27 13:06:16
Uchwała nr XXV/566/2016 z dnia 16.12.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługiopiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dlaosób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitegozwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania 2016-12-27 13:04:15
Uchwała nr XXV/563/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/327/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 2016-12-27 12:55:15
Uchwała nr XXV/564/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie zmiany uchwały XXIV/540/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 listopada 2016 r 2016-12-27 12:54:49
Uchwała nr XXV/562/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów" 2016-12-27 12:41:59
Uchwała nr XXV/561/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Mikołowa 2016-12-27 12:36:05
Uchwała nr XXV/560/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie nabywania nieruchomości zajętych i przeznaczonych pod inwestycje drogowe 2016-12-27 12:31:49
Uchwała nr XXV/559/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2017 2016-12-27 12:29:32
Uchwała nr XXV/558/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2017 2016-12-27 12:27:51
Uchwała nr XXV/557/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu w 2017 r. 2016-12-27 12:25:00
Uchwała nr XXV/556/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu w 2017 r. 2016-12-27 12:23:12
Uchwała nr XXV/555/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie finansowego wsparcia Policji w 2017 r. 2016-12-27 12:21:11
Uchwała nr XXV/554/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025 2016-12-27 12:18:42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10