Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Konsultacje z mieszkańcami obszaru Reta w Mikołowie dotyczące przebudowy ul. Jasnej, ul. Brzozowej, ul. Reta w Mikołowie. 2016-12-29 14:46:46
Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr XIV/327/2015 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 2016-12-02 13:58:44
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w sprawie Programu współpracy Gminy Mikołów 2016-10-03 07:39:06
Konsultacje Projekt Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/1139/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 września 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników 2016-09-14 11:30:52
Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r. 2016-08-24 15:00:47
Konsultacjie projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie 2016-06-23 14:03:03
Konsultacje w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-06-20 14:11:01
Konsultacje społeczne podstrategii pn. „Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym” 2016-06-15 11:42:39
Konsultacje społeczne z mieszkańcami w przedmiocie wstąpienia przez Gminę Mikołów do Związku Metropolitalnego 2016-05-31 08:45:49
Konsultacje społeczne podstrategii pn. „Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032" 2016-05-20 07:47:14
Konsultacje społeczne podstrategii pn. „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych na lata 2016-2025” 2016-03-15 08:40:00
Konsultacje społeczne podstrategii przygotowanych w ramach projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” 2016-03-03 11:07:02