Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Ogłoszenie Burmistrza o przeznaczeniu do dzierżawy część działki 3047/81, 2275/39,2277/41 2014-11-27 08:48:49
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Młyńskiej, obręb Mikołów (działka nr 2451/53) 2014-11-27 08:39:30
Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór członków do Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Mikołów w 2015 roku 2014-11-24 15:17:23
Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy dzialek gminnych 2014-10-24 11:31:19
Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy dzialek gminnych 2014-09-26 15:29:42
Ogłoszenie Burmistrza Mikołowa o przeznaczeniu do zbycia nieruchomosci po!ozonej w Miko!owie przy ul. Zwirki i Wigury oraz Zarzqdzenia Burmistrza Miko!owa Nr 2196/256/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedazy nieruchomosci po!ozonej w Miko!owie przy ul. Zwirki i Wigury 2014-08-01 14:50:09
Ogłoszenie Burmistrza Mikołowa o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Staromiejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 2195/255/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Staromiejskiej 2014-08-01 14:42:19
Ogłoszenie Burmistrza Mikołowa o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych 2014-07-04 08:17:37
Ogłoszenie Burmistrza Mikołowa o przystąpieniu do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2014-05-07 14:46:05
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa 2014-02-17 12:16:59