Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Zarządzenie Burmistrza nr 1090/405/16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok 2016-12-28 13:54:56
Zarządzenie Burmistrza nr 1063/378/16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok 2016-12-22 07:51:21
Uchwała nr XXXIX/1026/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie wniosku o utworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego 2015-07-16 12:28:09
Uchwała nr XXXIX/1015/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mikołowa 2015-05-07 09:52:18
Uchwała nr XLII/1112/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2014-11-26 11:12:17
Uchwała nr XLI/1077/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego w granicach działek nr 79/1 i 78/1 przy ul. Gliwickiej 2014-11-26 11:10:42
Uchwała nr XLI/1075/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa 2014-11-26 11:08:55
Uchwała nr XLVI/1203/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie skargi na działałania Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Mikołowie 2014-11-06 14:03:35
Uchwała nr XLVI/1202/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 2014-11-06 14:00:57
Uchwała nr XLVI/1201/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla Osiedla Na Stoku w Mikołowie Mokrem 2014-11-06 13:59:50
Uchwała nr XLVI/1200/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa 2014-11-06 13:14:55
Uchwała nr XLVI/1199/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” oraz rozwoju systemu informacji o terenie i zwiększenia liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu mikołowskiego. 2014-11-06 13:12:57
Uchwała nr XLVI/1198/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)” i rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego. 2014-11-06 13:11:45
Uchwała nr XLVI/1197/2014 z dnia 28.10.2014 zmieniająca załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2013 – 2017 2014-11-06 13:10:35
Uchwała nr XLVI/1196/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 2014-11-06 13:09:35
Uchwała nr XLVI/1195/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 2014-11-06 13:08:32
Uchwała nr XLVI/1194/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie stypendiów dla uczniów i studentów 2014-11-06 13:07:45
Uchwała nr XLVI/1193/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok 2014-11-06 13:06:48
Uchwała nr XLVI/1192/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 2014-11-05 14:57:57
Uchwała nr XLVI/1191/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025 2014-11-05 14:56:55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1014 15