Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Podstrategia - Promowania zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych na lata 2016 – 2025” w ramach projektu partnerskiego “J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” 2017-07-18 09:41:33
Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025 2017-05-09 11:38:54
Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 2017-03-27 12:53:57
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku 2017-02-27 16:40:30
Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017 2017-01-13 11:29:22
Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST 2017-01-13 11:20:15
Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032 2017-01-13 11:15:43
Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 2017-01-13 11:14:14
Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnymi poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 2017-01-13 11:11:24
Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnymi poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 2017-01-13 11:07:50
Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 2017-01-13 11:06:25
Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej(w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym 2017-01-13 10:42:31
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów 2017-01-13 10:40:35
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 2017-01-13 10:37:48
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 2017-01-13 10:37:10
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mikołów na lata 2015 - 2018 2017-01-13 10:36:10
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mikołów na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019 2013-03-07 12:55:43
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Mikołów na lata 2012 – 2016 z perspektywą do 2020 roku, wraz z przeprowadzoną prognozą oddziaływania na środowisko 2013-01-24 15:06:04
Ochrona środowiska 2012-06-12 14:42:56