Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnicy Mikołowa - Kamionki, dotyczące przyjęcia ostatecznego tekstu Statutu dzielnicy Kamionka. 2017-12-13 08:07:53
Konsultacje w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczącej opłaty od posiadania psów na 2018 rok 2017-12-01 08:05:12
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok 2017-12-01 08:03:08
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-11-03 10:08:36
Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w numeracji porządkowej dla budynków przy ul. Grudniowej, ul. Lipcowej, ul. Golfowej. 2017-10-13 10:15:46
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017-09-29 11:01:45
Konsultacje społeczne dot. przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów. 2017-09-06 10:42:24
Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowej dzielnicy Mikołowa – Rety-Goj 2017-06-22 08:27:25
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa  w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-06-16 07:53:51
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów. 2017-06-16 07:48:45
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła. 2017-06-12 11:26:30
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic: 15 Grudnia, 22 Lipca, Osiedle XXX-lecia PRL, Mariana Buczka, Józefa Wieczorka, Jana Kawalca, Jana Rajcy, Jana Bluszcza, Oskara Langego 2017-04-25 13:18:49
Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie wejścia Gminy Mikołów w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim 2017-04-19 12:17:52
Konsultacje społeczne podstrategii pn. „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego” 2017-04-19 08:03:31