Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Uchwała XXXVII/641/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028. 2017-07-05 12:51:07
Uchwała XXXVII/652/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmiany uchwały XXXI/635/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany naz ulic oraz osiedla w Mikołowie. 2017-07-05 12:49:04
Uchwała XXXVII/651/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów. 2017-07-05 12:47:17
Uchwała XXXVII/650/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 . w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za godspodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-07-05 12:45:13
Uchwała XXXVII/649/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie przeznaczenia do zbyca nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej. 2017-07-05 12:41:53
Uchwała XXXVII/648/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie przeznaczenia do zbyca działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów. 2017-07-05 12:40:33
Uchwała XXXVII/647/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu obręb Mikołów. 2017-07-05 12:38:37
Uchwała XXXVII/646/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów. 2017-07-05 12:37:16
Uchwała XXXVII/645/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła. 2017-07-05 12:35:41
Uchwała XXXVII/644/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotnicznych Straży Pożarnych. 2017-07-05 12:34:04
Uchwała XXXVII/643/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. 2017-07-05 12:32:24
Uchwała XXXVII/640/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. 2017-07-05 12:30:43
Uchwała XXXVII/642/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu. 2017-07-05 12:29:58
Uchwała XXXVII/639/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie udzielenia absolatorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok 2017-07-05 12:25:40
Uchwała XXXVII/638/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu Miasta Mikołowa za rok 2016 2017-07-05 12:23:39
Uchwała nr XXXI/637/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie 2017-05-31 08:52:18
Uchwała nr XXXI/636/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie nazwy ulicy w Mikołowie 2017-05-31 08:50:37
Uchwała nr XXXI/635/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zmiany nazwy ulic oraz osiedla w Mikołowie 2017-05-31 08:48:46
Uchwała nr XXXI/634/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów 2017-05-31 08:46:34
Uchwała nr XXXI/633/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów 2017-05-31 08:42:40

1 2 3 4