Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Uchwała nr XVIII/349/2012 z dnia 24.04.2012 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/845/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego 2015-07-16 12:24:45
Uchwała nr XX/406/2012 z dnia 26.06.2012 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów 2015-07-16 09:51:52
Uchwała nr XX/405/2012 z dnia 26.06.2012 w sprawie Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów 2015-07-16 09:46:45
Uchwała nr XVII/308/2012 z dnia 27.03.2012 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni „Aqua Plant” w Mikołowie. 2015-05-07 10:00:41
Uchwała nr XV/264/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/193/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. 2014-06-05 13:29:11
Uchwała nr XVI/287/2012 rady miejskiej mikołowa z dnia 28.02.2012 roku w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2015. 2013-03-07 08:40:36
Uchwała nr XXIV/537/2012 z dnia 27.11.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2013-01-30 14:46:58
Uchwała nr XXV/570/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-11 10:24:39
Uchwała nr XXV/574/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie sprostowania zapisu w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 2013-01-03 09:09:25
Uchwała nr XXV/573/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-03 09:08:21
Uchwała nr XXV/572/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie uchwałę w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mikołów na lata 2010 – 2015 2013-01-03 09:06:23
Uchwała nr XXV/571/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 21 2013-01-03 09:05:22
Uchwała nr XXV/569/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów 2013-01-03 08:55:17
Uchwała nr XXV/568/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Orzesze w 2013 roku 2013-01-03 08:52:34
Uchwała nr XXV/567/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021 2013-01-03 08:50:23
Uchwała nr XXV/566/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2013-01-03 08:48:16
Uchwała nr XXV/565/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2013-01-03 08:37:23
Uchwała nr XXV/564/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2013-01-03 08:28:53
Uchwała nr XXV/563/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2013-01-03 08:22:33
Uchwała nr XXV/562/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2013-01-03 08:20:09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1016 17