Przejdź do treści

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

BURMISTRZ MIKOŁOWA

OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

 

  1. Położonego w budynku przy ul. Stawowej 23/3 (parter) o powierzchni 8,82 m2

- proponowany sposób użytkowania: działalność usługowa lub handlowa

- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 43,50 zł netto

Wadium w wysokości 767,00 zł

 

  1. Stanowiącego Pawilon handlowy nr 9 przy ul. św. Wojciecha o powierzchni 17,00 m2

- sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa

- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 7,50 zł netto

Wadium w wysokości 255,00 zł

 

  1. Położonego w budynku przy Rynku 3 o powierzchni 37,98 m2

- proponowany sposób użytkowania: działalność usługowa lub handlowa

- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 40,50 zł netto

Wadium w wysokości 3076,00 zł

 

  1. Położonego w budynku przy ul. św. Wojciecha 14 o powierzchni 31,91 m2

- sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa

- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 25,00 zł netto

Wadium w wysokości 1596,00 zł

 

 

Przetargi odbędą się w dniu 10 sierpnia 2011 roku, kolejno o godz. 13.30, 13.40, 13.50 i 14.00, w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadia na przetargi lokali użytkowych należy wpłacić w kasie Zakładu Gospodarki Lokalowej, Mikołów, ul. Kolejowa 2 lub na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie (nr rachunku bankowego 30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu). Wadium przepada na rzecz Gminy Mikołów, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie. Wadium jest zwracane po 7 dniach po odwołaniu, unieważnieniu bądź zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Przetargi będą prowadzone na podstawie regulaminu dostępnego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 324 26 02.

Osoba przystępująca do przetargu bądź reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna okazać dokument tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, dowód wpłacenia wadium oraz potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub odpis z odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w wypadku spółki handlowej).

Osoby chętne winny przed przetargiem podpisać stosowne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz nie zalegać z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Mikołów.

Wyżej wymienione lokale będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 324 26 15.

 

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu