Przejdź do treści

Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. sprawozdawczości i rozliczeń Programu Unijnego „Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne i sp

Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. sprawozdawczości i rozliczeń Programu Unijnego „Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. sprawozdawczości i rozliczeń w Zarządzie Szkół
i Przedszkoli Mikołowskich ul. K. Miarki 9 w Mikołowie. Stanowisko to jest przewidziane do obsługi programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.Wymagania niezbędne:

1.Średnie wykształcenie.

2.Umiejetność obsługi komputera i pracy w programach – księgowym i płacowym
( Owant i Owark ).

3.Umiejetność sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS-u.

4.Znajomość ustawy o finansach publicznych.

5.Orientacja w sposobach rozliczania programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Wymagania dodatkowe:

1.Pracowitość i sumienność.

2.Umiejetność pracy w zespole.

3.Komunikatywność.

3.Zakres zadań na wykonywanym stanowisku:

Zgodnie z umową na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki nr UDA-POKL.09.01.01-24-034/10-00 zawartą między Samorządem Województwa
Śląskiego a Gminą Mikołów:

1.Zabezpieczenie i realizacja budżetu przeznaczonego a cele projektu.

2.Dokonywanie płatności za zobowiązania finansowe związane z realizacją projektu.

3.Przygotowywanie sprawozdawczości z realizowanego projektu.

4.Sporządzanie i przekazywanie kwartalnych i końcowego wniosku o płatności.

5.Przygotowywanie list płac ( rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych itp. ).

6.Prowadzenie akt osobowych i płacowych.

7.Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS-u.

4.Wymagane dokumenty:

1.List motywacyjny.

2.Życiorys (CV).

3.Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie.

4.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach.

5.Kserokopie świadectw pracy.

6.Referencje.

7.Oświadczenia:

a) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

b) o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

c) o posiadaniu pełni praw obywatelskich i niekaralności.

5.Przewidziane jest zawarcie umowy zlecenia na czas określony do 30.06.2013 r.

 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9

Termin składania ofert od 05.07.2011 r. do 15.07.2011 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Data ogłoszenia 04.07.2011 r.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu