Przejdź do treści

Nabór kandydatów na stanowisko koordynatora merytorycznego projektu „Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne i specjalistyczne..."

Nabór kandydatów na stanowisko koordynatora merytorycznego projektu „Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli”.

 

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich ogłasza nabór kandydatów na stanowisko koordynatora merytorycznego projektu„Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli”. Stanowisko jest przewidziane do obsługi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

1.Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
2. posiadanie kwalifikacji do nauczania w przedszkolu,
3. biegła umiejętność obsługi komputera,
4. znajomość wymagań i procedur związanych z programami unijnymi.
2.Wymagania dodatkowe:

1.znajomość procedur i technik tworzenia dokumentów szkolnych,
2.umiejętność koordynowania pracy zespołu,
3.komunikatywność.

3.Zakres zadań na stanowisku koordynatora programu - zgodnie z umową na dofinansowywanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA – POKL.09.01.01-24-034/10-00 zawarty między Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Mikołów:

1.Zarządzanie i nadzór nad pracą koordynatorów szkolnych,
2.Organizowanie konferencji i innych imprez przewidzianych w programie,
3.Sprawdzanie efektywności działań wykonywanych w ramach projektu w poszczególnych szkołach.

4.Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2.życiorys,
3.kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie,
4.kserokopie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,
5.kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
6.referencje,
7.oświadczenia:

a. o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
b. o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
c. o posiadaniu pełni praw obywatelskich i niekaralności.

Przewidziane jest zawarcie umowy zlecenia na czas określony do 30.06.2013 r.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9.

Oferty powinny być opisane „Oferta na stanowisko koordynatora merytorycznego projektu „Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne
i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli”.

Termin składania dokumentów od 04.07.2011 do 14.07.2011 r.

Data ogłoszenia konkursu 01.07.2011 r.

Zmiany załączników dokumentu