Przejdź do treści

Nabór kandydatów na stanowisko koordynatora projektu „Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla..."

Nabór kandydatów na stanowisko koordynatora projektu „Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli”.

 Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich ogłasza nabór kandydatów na stanowisko koordynatora projektu „Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli”. Stanowisko jest przewidziane do obsługi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

1.Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe,
2. umiejętność obsługi komputera,
3. znajomość procedur związanych z programami unijnymi,
4. znajomość ustawy „Prawo zamówień publicznych” w j. s. t.
5. znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie przedszkoli,
6. pełna dyspozycyjność.

2.Wymagania dodatkowe:

1.Umiejetność koordynowania pracy zespołu,
2.Komunikatywność,
3.Zakres zadań na stanowisku koordynatora programu: - zgodnie z umową na dofinansowywanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA – POKL.09.01.01-24-034/10-00 zawarty między Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Mikołów:

1.Odpowiedzialność za zarządzanie projektem,
2.Nadzór nad prawidłowością pracy zespołu projektowego,
3.Czuwanie nad utrzymaniem płynności finansowej projektu,
4.Pomoc w przygotowaniu wniosku o płatność, sprawozdań,
5.Stały monitoring działań wykonywanych w ramach projektu.

 4.Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny,
2.Życiorys,
3.Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie,
4.Kserokopie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,
5.Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
6.Referencje,
7.Oświadczenia:

a. o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów
rekrutacji,
b. o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
c. o posiadaniu pełni praw obywatelskich i niekaralności.

Przewidziane jest zawarcie umowy zlecenia na czas określony do 30.06.2013 r.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9.

Oferty powinny być opisane „Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli”.

Termin składania dokumentów od 04.07.2011 r. do 14.07.2011 r.

Data ogłoszenia konkursu 01.07.2011 r.

 

 

Zmiany załączników dokumentu