Przejdź do treści

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży

UWAGA!  Z dniem 1 lipca 2013 roku, Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej zostaje przeniesiony na ulicę Karola Miarki 15 w Mikołowie - budynek Białego Domku - pokój 15.


Miejsce złożenia dokumentów

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Rynek 16, parter, pokój nr 4
tel.: (32) 324 84 53 do 54
e-mail: boo.2@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek  od 730 do 1700
wtorek  od 730 do 1000; od 1300 do 1530
środa   od 730 do 1000; od 1300 do 1530
czwartek   od 730 do 1000; od 1300 do 1530
piątek  od 730 do 1530

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży

  1. O zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
  2. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

Podstawa prawna

  1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 roku (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1017).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia zaopiniowany przez organizatora imprezy.
  2. Kserokopia zezwolenia na sprzedaż alkoholu z aktualną opłatą za dany rok (oryginał do wglądu).

Opłaty

  1. Za wydanie zezwolenia - opłata w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie jednorazowego zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór zezwolenia w Urzędzie Miasta.

Tryb odwoławczy

  1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie opinii dot. wydania zezwolenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.
  2. Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia alkoholowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zmiany załączników dokumentu