Przejdź do treści

Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

UWAGA!  Z dniem 1 lipca 2013 roku, Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej zostaje przeniesiony na ulicę Karola Miarki 15 w Mikołowie - budynek Białego Domku - pokój 15.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Rynek 16, parter, pokój nr 4
tel.: (32) 324 84 53 do 54
e-mail: boo.2@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek  od 730 do 1700
wtorek  od 730 do 1000; od 1300 do 1530
środa   od 730 do 1000; od 1300 do 1530
czwartek   od 730 do 1000; od 1300 do 1530
piątek  od 730 do 1530

Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 1. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w handlu detalicznym wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, a w gastronomii - nie krótszy niż 4 lata.
 2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 3. W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.
 4. W przypadku przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, opłata za sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 roku (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1017).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 4. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 5. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty

 1. Za wydanie zezwolenia po raz pierwszy:
  • na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525,00 zł,
  • na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa) - 525,00 zł,
  • na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - 2 100,00 zł.
 2. Za wydanie zezwolenia po raz kolejny:
  • na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 525,00 zł,
  • na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (bez piwa) - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 525,00 zł,
  • na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 2 100,00 zł.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia z oznaczeniem grupy zawartości alkoholu.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór zezwolenia w Urzędzie Miasta, lub doręczenie pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

 1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie opinii dot. wydania zezwolenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.
 2. Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia alkoholowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zmiany załączników dokumentu