Prezentacja ZIM pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów", przedstawiona na Sesji RM w dniu 31.03.2015 r.