OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY MIKOŁÓW

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego zleconego przez Gminę Mikołów: Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2015 - świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów.

  1. Członkami Komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/ podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniający następujące kryteria:

a) z wyłączeniem przedstawicieli organizacji/podmiotów biorących udział w wyżej wymienionym konkursie ofert
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności
c) zostali zgłoszeni przez Zarząd przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej/ich reprezentowania w prawach członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert: Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej - świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów,
d)  są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

  1. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert: Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2015 - świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów.
  2. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie od dnia 10.07.2015 r. do dnia 24.07.2015 r. do Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, pokój nr 1 – decyduje data wpływu do Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej” wraz z nazwą Komisji konkursowej. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Burmistrzowi Mikołowa.
  5. Burmistrz Mikołowa dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.