OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 782)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że zostały przeznaczone do dzierżawy,  następujące nieruchomości gminne:

 

Nr działki

położenie

Powierzchnia

do dzierżawy

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

nie  i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia czynszu

Okres dzierżawy

działka

 nr 1410/69

ul. 22 Lipca

 

1,3462 ha

 

KA1M

/00059299/

 

rolne

równowartość

4,44 q

żyta rocznie

rocznie

do 30 września

 

3 lata

działka

 nr 1798/86

rejon

ul. Młyńskiej

 

 

0,5919 ha

KA1M/

00048242/0

 

rolne

równowartość

0,89 q

żyta rocznie

rocznie

do 30 września

3 lata

 

 

część działki

 nr 1131/63

ul. Zamkowa

 

 

0,0889 ha

KA1M/

00059614/9

 

ogródek przydomowy

 

0,20 zł/m2

rocznie

rocznie

do 30 września

3 lata

część działki nr 1719/52

ul. Jaśminów

500 m2

KA1M/

00009867/2

cele rolne

0,50 zł/m2

rocznie

rocznie

do 30 września

3 lata

część działki

 nr 2770/59

ul. Fabryczna

 

 

40 m2

KA1M/

00048242/0

 

cele handlowe

 

5,00 zł/m2

miesięcznie

kwartalnie

do 10. marca

do 10.czerwca

do10.września

do 10. grudnia

3 lata

część działki nr 1321/1

ul. K.Prusa

ul. Kolejowa

26 m2

KA1M/

00056190/9

cele handlowe (istniejący obiekt)

5,00 zł/m2

miesięcznie

kwartalnie

do 10. marca

do 10.czerwca

do10.września

do 10. grudnia

1 rok

 Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolne jest zwolniona z podatku VAT.

Czynsz dzierżawny za grunty przeznaczone na cele handlowe zostanie powiększony o podatek VAT  w wysokości 23 %.

Wydzierżawienie części działek nr  1410/69, 1798/86, 1131/63, 1719/52, 1321/1  nastąpi w drodze bezprzetargowej, po upływie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.  

Wydzierżawienie działki nr 2770/59 na cele handlowe nastąpi w drodze przetargu, ogłoszonego po upływie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

 Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie stosownie do zarządzenia Burmistrza Mikołowa określającego wysokość stawek czynszu dzierżawnego.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów na okres 21 dni oraz zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www. mikolow.eu (ogłoszenia Urzędu, ogłoszenia).