OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zmianami)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości:

W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVI/897/2013  z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Młyńskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 2085/145/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej  została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działka stanowiąca własność Gminy Mikołów, położona w Mikołowie przy ul. Młyńskiej, obręb Mikołów:

Nr działki

Powierzchnia

Nr rej. gruntów/ użytek

Nr księgi wieczystej

2451/53

0,0120 ha

G.720 Bi

KA1M/00000677/0

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

 

Część gruntu o powierzchni 0,0050 ha jest wydzierżawiona na podstawie umowy dzierżawy, zawartej na czas nieokreślony z przeznaczeniem na działalność handlową. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 215,25 zł, w tym 23% podatku od towarów i usług VAT

W przypadku zbycia nieruchomości jej nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy, jako wydzierżawiający w miejsce zbywcy (na podstawie przepisu art. 678 § 1 kodeksu cywilnego, w związku z art. 694 kodeksu cywilnego).

Nieruchomość objęta zamiarem zbycia została zabudowana pawilonem handlowym. Dzierżawcy przysługują roszczenia o zwrot nakładów poniesionych na wybudowanie pawilonu.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla dzielnicy Centrum, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. nieruchomość określona jest symbolem:

221MW/MN  ?  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (brutto),

Opis

Działka położona jest w Mikołowie przy ul. Młyńskiej. W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka, na której zlokalizowany jest pawilon handlowy, posiada kształt nieregularnego wielokąta. Do pawilonu doprowadzone są przyłącza: elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjna. Niezabudowaną część działki przecinają sieci uzbrojenia terenu  ?   kanalizacja, wodociąg, sieć telekomunikacyjne, kable energetyczne.

Na działce zlokalizowany jest pawilon handlowy, składający się z dwóch typowych modułów kiosku typu ARBI. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii szkieletu stalowego wypełnionego elementami blokowymi ze styropianu. Konstrukcja dachowa drewniana, pokryta papą. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowanej farbą. Ślusarka okienna stalowa, z okratowaniem ze stali żebrowanej. Drzwi wejściowe z tworzywa z przeszkleniem. Tynk zewnętrzny mineralny w kolorze naturalnym, we fragmentach elewacje z blachy fałdowej. Posadzki z płytek lastriko. Na ścianach od wewnątrz okładzina z paneli z tworzywa. Wnętrze pawilonu składa się z sali sprzedaży, zaplecza wyposażonego w zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej oraz pomieszczenia wc z umywalką.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57.973 zł, w tym wartość nakładów poniesionych na gruncie przez dzierżawcę wynosi 35.973 zł.

Z wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie wyodrębniona osiągnięta w przetargu cena gruntu.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług VAT, zgodnie z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. Z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) i według wynikającej z nich stawki podatku VAT.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

 

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm1@mikolow.eu