OGt.OSZENIE

Na podstawie  art. 35 ustawy  z dnia  21  sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomosciami (jednolity tekst: Dz. U. z 2014, poz. 518)

Burmistrz Mikolowa

podaje do wiadomosci:

W wykonaniu  uchwa!y Nr XLI/1069/2014  Rady Miejskiej  Mikolowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie: przeznaczenia   do  zbycia   nieruchomosci  po!ozonej  w Miko!owie   przy   ul.  Zwirki   i Wigury   oraz Zarzqdzenia  Burmistrza Miko!owa Nr 2196/256/2014 z dnia 12 czerwca 2014   r. w sprawie sprzedazy nieruchomosci   po!ozonej  w  Miko!owie  przy  ul.  Zwirki  i Wigury  zosta!a  przeznaczona do  zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego  dzialka   nr 3080/106  o powierzchni 0,3822  ha, zapisana   w   jednostce    rejestrowej   G.653   jako     uzytek    Ba   oraz    w    ksi11dze  wieczystej KA1M/00055950/8, polozona  w Mikolowie przy  ul. Zwirki i Wigury, obr11b Mikol6w. Dzialka  jest wlasnosci11  Gminy  Mikol6w.

Dzialy  Ill i IV ksi11gi wieczystej wolne 51! od wpis6w (obci1jzeri).

W  miejscowym   planie  zagospodarowania  przestrzennego   miasta  Miko!owa   dla  terenu   dzielnicy

Centrum:

- zatwierdzonym Uchwa!q  Rady  Miejskiej Miko!owa  Nr XXIX/437/2004  z  dnia  28.12.2004  r. CZE;SC

dzia!ki okreslona  jest symbolem:

301UR/P- tereny dzia!alnosci rzemieslniczej i przemys!u,

- zatwierdzonym  Uchwa!q  Rady  Miejskiej Miko!owa  Nr XLIX/999/2010  z  dnia  31.08.2010  r. CZE;SC

dzialki okreslona  jest symbolem:

1UR/PS  - tereny uslug rzemiosla, obiekt6w produkcyjnych,  sk!ad6w i magazyn6w. Opis dzialki

Dzia!ka  po!ozona  jest  w  Mikolowie   przy  ul.  Zwirki  i  Wigury,  przebiagajqcej od  centrum   miasta

w kierunku zachodnim. W poczqtkowym  jej odcinku znajduje siE; budynek starostwa  powiatowego  oraz zabudowa    mieszkaniowa    i uslugowa.   Wzdluz   zachodniego   odcinka   zlokalizowane   Sq  tereny przemyslowe. W otoczeniu dzialki znajduje  siE; zabudowa przemys!owo-uslugowa oraz tereny niezabudowane. Dzialka posiada nieregularny ksztalt. Od strony p6lnocnej  przylega  do ogrodzenia sqsiedniej  nieruchomosqi  zabudowanej obiektem  przemyslowym.  Dojazd  do  nieruchomosci odbywa siE;  z  ulicy  Zwirki  i Wigury  przez  dzialki  gminne  nr  2441/66,  2908/107,  nr  3075/106,  utwardzone prefabrykowanymi plytarni betonowymi.  Posiada dostE;p do sieci uzbrojenia.

 

Cena wywolawcza dzialki wynosi 555.000 zl.

Cena nieruchomosci osiqgniE;ta w przetargu  opodatkowana  jest podatkiem od towar6w i uslug vat we­

dlug stawki obowiqZUjqcej w dacie sprzedazy  (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23 %).

 

Na podstawie  art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce  nieruchomosciami, sprze­

daz nastqpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, kt6rym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysluguje pierwszenstwo  w na­ byciu nieruchomosci,  mogq w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia  niniejszego ogloszenia  skladac wnioski o jej nabycie.

Ogloszenie wywieszone  zostalo w siedzibie  UrzE;du Miasta Mikol6w Rynek 16 na okres 6 tygodni.

 

Niniejsze ogloszenie publikowane  jest na stronach internetowych, w Biuletynie  lnformacji Publicznej www.mikolow.eu_oraz na tablicy oglosze!'i UrzE;du Miasta Mikol6w, Rynek 16 na okres 6 tygodni. lnformacja  o wywieszeniu tego wykazu zostala podana do publicznej wiadomosci przez ogloszenie w prasie lokalnej.

lnformacji udziela Urzqd Miasta Mikol6w, 43-190 Mikol6w Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub

 

 

 

 

(32) 3248  561, bgm1@mikolow.eu