OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2014, poz. 518)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości:

W wykonaniu uchwały Nr XLI/1068/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Staromiejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 2195/255/2014 z dnia 12 czerwca 2014  r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Staromiejskiej, została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 905/73 o powierzchni 0,1009 ha, położona w Mikołowie przy ul. Staromiejskiej, obręb Borowa Wieś zapisana w jednostce rejestrowej G.128 jako użytek RV oraz w księdze wieczystej KA1M/00062001/3. Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (określonego dla potrzeb planu jako Paniowy, Śmiłowice) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXV/351/2004 z dnia 31.08.2004 r. określona jest jako:

37MN  ?  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto).

Opis działki

Działka posiada kształt prostokąta. Od strony południowej i zachodniej działka jest ogrodzona, ogrodzenie należy do sąsiednich posesji. W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz sklep spożywczy. Dojazd do nieruchomości odbywa się ul. Staromiejską-boczną o nawierzchni gruntowej utwardzonej, stanowiącej własność Gminy Mikołów. Główna część ul. Staromiejskiej posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia: kanalizacji, wodociągu oraz sieci eneregtycznej. Przez działkę-przy południowej jej granicy- przebiega kanalizacja sanitarna ks 200 oraz napowietrzna linia energetyczna.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110.000 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23 %).

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż działki nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni

 

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm1@mikolow.eu