PN-3/2016 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wraz z kosztorysem inwestorskim dla  rewitalizacji kamienicy przy ul. Jana Pawła II 4 w Mikołowie, wraz z oficyną i zagospodarowaniem podwórza (działka 845/41).