Miejsce złożenia dokumentów  

Biuro Podawcze
Rynek 16, sala nr 1, parter
tel.: 32 324 85 59
e-mail:
um@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Podział nieruchomości

1. Z wnioskiem o podział nieruchomości występuje właściciel lub użytkownik wieczysty, a jeżeli nieruchomość jest objęta współwłasnością lub współużytkowaniem wieczystym - współwłaściciele lub współużytkownicy tejże nieruchomości. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.

2. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

3. W przypadku podziałów zależnych od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku - zależnych od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gdy nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi, procedura podziału nieruchomości przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie wydawana jest w formie postanowienia opinia o możliwości podziału nieruchomości (nie dot. art. 95), a w drugim etapie - decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

4. W celu uzyskania opinii o możliwości podziału nieruchomości jak również uzyskania decyzji o podziale nieruchomości należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 r.

Wymagane dokumenty (art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami)

UWAGI

1. Wymagane dokumenty wymienione w  art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. 1 egzemplarz wypisu z katastru nieruchomości (uproszczony wypis z rejestru gruntów) oraz kopię mapy katastralnej (mapa ewidencyjna w wersji papierowej) obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi, należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

2. Wniosek o podział podpisują wszyscy właściciele nieruchomości. W przypadku niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (dot. właściciela) do wniosku należy dołączyć dokumenty  z których będzie wynikał aktualny stan prawny nieruchomości (postanowienie sądowe o nabyciu spadku, akt notarialny poświadczenia dziedziczenia, protokół dziedziczenia, akt małżeństwa, itp.).

3. Podział nieruchomości zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Przepisu nie stosuje się w odniesieniu do projektowanych do wydzielenia działek gruntu stanowiących części nieruchomości, o których mowa w art. 37 zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej ust. 2 pkt 6.

4. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 r.: 

1. Wstępny projekt podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 4, opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.

2. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:

1) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
2) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
3) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
4) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu
(uwaga: granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu, to wszystkie granice działek gruntu projektowanych do wydzielenia, niezależnie od tego, czy granice te powstają w wyniku podziału nieruchomości, czy też są granicami dotychczas istniejącymi i nie ulegającymi zmianie);
5) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
6) przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

ETAP I - postanowienie

1.  Wniosek.
2.  Tytuł prawny do nieruchomości (wyciąg z KW, akt notarialny, w szczególności oświadczenie, o którym  mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4).
3.  Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą  podziałowi.
4.  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1  pkt 2.
5.  Pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
6.  Wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów (art. 95) prowadzonych niezależnie od ustaleń planu miejscowego (po 1 egz. dla każdego właściciela / użytkownika wieczystego + 2 egz.)
7.  Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku wraz z przedstawieniem przebiegu projektowanej granicy – w przypadku, gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana a proponowany jej podział  powoduje także podział budynku. Rzuty poszczególnych kondygnacji z odcinkami projektowanej granicy  winny zostać podpisane przez osobę uprawnioną.
Granice projektowane winny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia  dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego granice projektowanych do  wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez  ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu wyraźnie dzielące  budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne  instalacje.
8.  Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

ETAP II – decyzja

9.  Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
10. Wykaz zmian gruntowych, wykaz zmian danych ewidencyjnych - 1 egz. (w przypadku, kiedy powierzchnia dzielonej działki uległa zmianie)
11.  Mapa z projektem podziału (po 1 egz. dla każdego właściciela / użytkownika wieczystego + 4 egz.)

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

1.  Wydanie opinii przez burmistrza miasta (w formie postanowienia).
2.  Pomiar w terenie przez wyznaczonego geodetę.
3.  Złożenie projektów podziału w Urzędzie Miasta.
4.  Wydanie decyzji o podziale nieruchomości.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie postanowienia - do 30 dni od złożenia wniosku
Wydanie decyzji - do 30 dni od złożenia wniosku

Sposób przekazania informacji o sprawie

Postanowienie oraz decyzję można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Miejsce odbioru dokumentów

Główny Specjalista ds. Geodezji
Rynek 16, parter, pokój nr 3
tel. 32 32 48 559

Tryb odwoławczy

Na postanowienie można złożyć zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od daty doręczenia.