WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA

 z posiedzenia Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, które odbyło się dnia 24 sierpnia 2016 roku – Protokół Nr 18/2016.

1. Projekt uchwały nr 140/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok, Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany w budżecie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody oraz 926 Kultura fizyczna. SK

2. Propozycję Dyrektora MOSiR dot. zwiększenia i podziału środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Mikołów w 2016 rok oraz przeniesienia środków między klubami, Komisja zaopiniowała pozytywnie. MOSiR

Kserokopia pisma stanowi załącznik do wniosków.

3. Komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa o zabezpieczenie w budżecie miasta Mikołów na 2017 rok środków finansowych na: SK

  • realizację zadań z zakresu kultury i sportu na poziomie nie mniejszym niż w 2016 roku,
  • realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków,
  • organizację Mikołowskich Dni Muzyki oraz Impresji Mikołowskich na poziomie nie mniejszym niż w 2016 roku.

4. Ponadto na posiedzeniu Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji w dniu 24 sierpnia 2016 roku radny Henryk Czich wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na zabezpieczenie w okresie zimowym budynku przy ul. Krawczyka 21. SK, ZGL, BOS

Przewodniczący Komisji RM Nr 7

(Piotr Stencel)