- projekt uchwały nr 152/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028

- projekt uchwały nr 153/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018

- projekt uchwały nr 155/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 156/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2018

- projekt uchwały nr 157/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2018

- projekt uchwały nr 162/2017 w sprawie przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów 

- projekt uchwały nr 158/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej

- projekt uchwały nr 160/2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 161/2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 159/2017 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2021

- projekt uchwały nr 163/2017 w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej

- projekt uchwały nr 165/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018

- projekt uchwały nr 164/2017 w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" 

- projekt uchwały nr 166/2017 w sprawie korekty zapisu pkt 12 załącznika nr 2 do uchwały nr XXXVI/689/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

- projekt uchwały nr 167/2017 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego

- projekt uchwały nr 168/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 169/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

- informacja dot. posiedzeń komisji Rady Miejskiej Mikołowa, na których omawiane będą poszczególne projekty uchwał 

- projekt uchwały nr 170/2017 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa

- projekt uchwały nr 171 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028